اعضاء انجمن اولیاء  
 
معرفی اعضاء انجمن اولیاء دبستان امام سجاد(ع)
 
 
 
معرفی کادر ادااری و آموزشی عضو انجمن اولیاء و مربیان دبستان امام سجاد(ع)
سهیلا مهربان
مینا پالیزدار
سید جمال میرخلف
زهره نعمت پور
 
معرفی نمایندگان منتخب اولیاء به ترتیب بیشترین آرای ماخوذه
مریم عسگری
آقای درویش
آقای قربانی
خانم منسوجی
آقای حاجتی
آقای اطیابی
خانم موسوی
آقای بدیع
آقای مختاری فرد