تدریس مجازی پایه پنجم  

 

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(1)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(2)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(3)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(4)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(5)تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(6)تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(7)تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(8)تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع)

ریاضی پنجم - درس محاسبات اعشاری با جدول و محور قسمت(9)تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع)

 

--------------------------------------------------------

علوم پنجم - درس کارها آسان میشود.(تهیه شده:دبستان امام سجاد(ع))

علوم پنجم - درس 10 قسمت 1(تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع))

علوم پنجم - درس 10قسمت 2(تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع))

علوم پنجم - درس 11(تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع))

علوم پنجم - درس 12 قسمت 1(تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع))

علوم پنجم - درس 12 قسمت 2(تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع))

--------------------------------------------------------

 

اجتماعی پایه پنجم - فصل 4 - زیارت مکان های مقدس- قسمت 1(تهیه کننده:سرکار خانم هاجر کاظمی)

اجتماعی پایه پنجم - فصل 4 - زیارت مکان های مقدس- قسمت 2(تهیه کننده:سرکار خانم هاجر کاظمی)

--------------------------------------------------------

هدیه های آسمان - پایه پنجم - فصل 14- تهیه کننده:سرکار خانم هاجر کاظمی)

-------------------------------------------------------

                                              ****  فیلم های ارسالی از فعالیت های کلاسی خانم کاظمی ****

* فیلم ارسالی دانش آموزامیر طاها زندی از مبحث ساخت ماشین های ساده

* فیلم ارسالی دانش آموز محمد حسین طاهری از مبحث چرخ و محور