تدریس مجازی پایه چهارم  

درس 8 علوم - پایه چهارم - آسمان در شب(تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

علوم - درس بدن ما(تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

علوم  - درس 9پایه چهارم - کنفرانس آقای ناصری نژاد-بدن ما1- قسمت1

علوم  - درس9پایه چهارم - کنفرانس آقای ناصری نژاد-بدن ما1- قسمت2

علوم - درس9- انیمیشن سفرهای علمی- عملکرد دستگاه گوارش

علوم  - درس10پایه چهارم - کنفرانس آقای نادری-بدن ما2

علوم  - درس10پایه چهارم - انیمیشن عملکردقلب

علوم  - درس10پایه چهارم -انیمیشن عملکرد ریه 

علوم   درس 11 پایه چهارم  (بی مهره ها)

علوم  - درس 11پایه چهارم - کنفرانس آقای مرادی -بی مهره ها- قسمت1

علوم  - درس 11پایه چهارم - کنفرانس آقای مرادی-بی مهره ها- قسمت2

علوم    درس 12 پایه چهارم  (گوناگونی گیاهان)

علوم  - درس 12پایه چهارم - کنفرانس آقای مردانی نیا

علوم      درس 13 پایه چهارم (زیستگاه)

---------------------------------------------------------------------------

زاویه ها (تدریس:سرکار خانم خجسته فر)

اندازه گیری زاویه ها - قسمت 1(تهیه کننده:سرکار خانم خجسته فر)

اندازه گیری زاویه ها- قسمت 2 - پایه چهارم( تهیه کننده:سرکارخانم خجسته فر)

اندازه گیری زاویه ها- قسمت 3- پایه چهارم( تهیه کننده:سرکار خانم خجسته فر)

اندازگیری  زمان- پایه چهار( تهیه کننده:سرکار خانم خجسته فر)

اندازه گیری طول(تهیه کننده : سرکار خانم فائزه خجسته فر)

عدد مخلوط و اعشاری-قسمت 1(تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

عدد مخلوط و اعشاری- قسمت 2(تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

عدد مخلوط و اعشاری -قسمت3 (تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

اعداد مخلوط واعشاری - قسمت 4 (تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر)

ریاضی - عدد مخلوط - حل تمرین صفحه 98-99 ریاضی چهارم(تدریس: سرکار خانم فائزه خجسته فر)

ریاضی - عدد مخلوط - حل تمرین صفحه100-103 ریاضی چهارم(تدریس: سرکار خانم فائزه خجسته فر)

ریاضی - اعشار - (تدریس:سرکار خانم خجسته فر)

ریاضی حل تمرین - اعشار - صفحه های 104-105(تدریس : سرکارخانم خجسته فر)

ریاضی - اعشار - (تهیه کننده:فائزه خجسته فر)

ریاضی - اعشار- حل تمرین صفحه 106-107(تدریس : سرکارخانم خجسته فر)

ریاضی - عدد اعشار (تهیه کننده: سرکار خانم خجسته فر)

ریاضی    درس 6     قسمت 1

ریاضی   درس 6     قسمت 2

ریاضی   درس 6     قسمت 3

ریاضی   درس 6     قسمت 4----

ریاضی   درس 6     قسمت 5

ریاضی   درس 7     قسمت 1

ریاضی   درس 7     قسمت 2

ریاضی   درس 7     قسمت 3

ریاضی   درس 7     قسمت 4

ریاضی   درس 7     قسمت 5--------------------------------------------------------------------

هدیه های آسمانی - نماز باران -(تهیه کننده:سرکار خانم فائزه خجسته فر

هدیه های آسمان پایه ی چهارم دبستان- درس14- کنفراس آقای سجادی 

هدیه های آسمان پایه ی چهارم دبستان- درس15- کنفراس آقای مالکی- قسمت1

هدیه های آسمان پایه ی چهارم دبستان- درس15- کنفراس آقای مالکی- قسمت2

هدیه های آسمان پایه ی چهارم دبستان- درس16- کنفراس آقای صیادی

---------------------------------------------------------------------------

فارسی - درس 15 -موش و شیر(تهیه کننده : سرکار خانم فائزه خجسته فر)

فارسی - دانش زبانی - صفحه 110 - خجسته فر(تدریس : سرکار خانم فائزه خجسته فر)

---------------------------------------------------------------------------

مطالعات اجتماعی - درس 15پایه چهارم - کنفرانس آقای مهدی نژاد-کوه ها و دشت های زیبا- قسمت1

مطالعات اجتماعی - درس 15پایه چهارم - کنفرانس آقای مهدی نژاد-کوه ها و دشت های زیبا- قسمت2

مطالعات اجتماعی-درس 16-کنفرانس آقای بلند قامت-آب و هوا

مطالعات اجتماعی - درس 17پایه چهارم - کنفرانس آقای کیانی- نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی_درس 18 پایه چهارم-کنفرانس آقای سپه وند -پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی-درس19پایه چهارم-کنفرانس آقای مه آبادی

 

     
 
فارسی  
فارسی چهارم دبستان درس پانزدهم شیرو موش
روی عنوان کلیک کنید.
تنظیم:
خانم خجسته فر

نکات درس8 علوم چهارم دبستان
لطفا روی عنوان کلیک کنید.
تنظیم :خانم فائزه خجسته فر

گوش کن و بگو - فارسی چهارم دبستان - صفحه 111
روی عنوان کلیک کنید.
تنظیم :خانم فائزه خجسته فر