تدریس مجازی پایه ششم  

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (1) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (2) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (3) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (4) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (5) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (6) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (7) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (8) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (9) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (10) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

فیلم آموزشی درس  ریاضی پایه ششم فصل جدول تناسبها و درصد قسمت (11) تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 

-----------------------------------------------------------

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(1).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(2).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(3).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(4).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(5).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(6).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 علوم ششم-درس 10 خیلی کوچک خیلی بزرگ -قسمت(7).تهیه کننده: دبستان امام سجاد(ع)

 

علوم ششم- درس 11شگفتی های برگ-قسمت (1). تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم- درس 11شگفتی های برگ-قسمت (2). تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم- درس 11شگفتی های برگ-قسمت (3). تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم- درس 11شگفتی های برگ-قسمت (4). تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

 

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(1).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(2).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(3).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(4).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(5).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(6).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(7).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

علوم ششم-درس12 جنگل برای کیست-قسمت(8).تهیه کننده:دبستان امام سجاد(ع)

 

------------------------------------------------------------------

 

                                              ***   فعالیت های کلاسی خانم مولوی پور   ***

 

* زاویه بین دو عقربه ساعت,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* مفهوم حجم ,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* نمایش یک نقطه روی محور مختصات,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* تدریس فصل 6 ریاضی قسمت 1 ,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* تدریس فصل 6 ریاضی قسمت 2 ,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* درس حجم و مکعب ,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* ریاضی مبحث الگوهای مثلثی ,تهیه کننده: سرکار خانم مولوی پور

* تدریس درس 11 علوم ,تهیه کننده: محمد عرفانیان,کلاس خانم مولوی پور

* تدریس درس 21 مطالعات ,تهیه کننده: محمد امین راعی,کلاس خانم مولوی پور

* تدریس درس 19 مطالعات ,تهیه کننده: فرهاد بابائی,کلاس خانم مولوی پور

* تدریس درس 18 مطالعات ,تهیه کننده: علیرضا نقوی ,کلاس خانم مولوی پور

* تدریس درس ریاضی مبحث درصد ,تهیه کننده: محمدجواد رمضانی,کلاس خانم مولوی

* تدریس ریاضی درصد ,تهیه کننده: محمد رضا ساوه,کلاس خانم مولوی پور

* تدریس درس ریاضی نسبت وتناسب ,تهیه کننده: حسین حاجی ملاحیدر,کلاس خانم مولوی

                                               ***  حل تمرین ریاضی ششم؛خانم توتونچی  ***

 

حل تمرین ریاضی صفحه 100 ؛کاردرکلاس

*   قسمت 1          *   قسمت 2            *   قسمت 3                  *   قسمت 4        *   قسمت 5          *   قسمت 6          *   قسمت 7

*   قسمت 8          *   قسمت 9            *   قسمت 10                  *   قسمت11        *   قسمت 12          *   قسمت 13          *   قسمت 14