حفظ جزء سی   
 
 
 
درس سوم:حفظ سوره های کافرون نصر مسد
 
 
قرائت زیبا و دلنشین سوره فیل توسط  پسر عزیزمون آقای محمدصدرا پسندیده گنجی
 
 
 
ذکر حدیثی از زبان شیرین دانش آموز عزیزمان جناب آقای ابوالفضل صفارزاده با موضوع مردم آزاری
 
 
 
آموزش اذان و نماز سه رکعتی