اهداف  ومنشور دبستان امام سجاد(ع)  

اهداف دوره ابتدايي

رأي‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29

در راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌به‌ شرح‌ زيرتعيين‌مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌ برعهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط بگونه‌اي‌ اقدام‌ نمايند كه‌ تاپايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ممكن‌ باشد.(1)

اعتقادي‌ :

-1 اصول‌ دين‌ رامي‌داندوبه‌ آن‌ معتقد است‌ .

-2خداوندرادوست‌داردواورابهترين‌ياوروكمك‌مي‌داند.

-3 بازندگي‌ انبياء اولوالعزم‌ به‌ ويژه‌ نبي‌ اكرم‌ (ص‌) ومعصومين‌ تاحدودي‌ آشناست‌ وآنان‌ رادوست‌ دارد.

-4 بامعناي‌ معاد آشناست‌ و مي‌داند كه‌ انسان‌ دركارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد نزد خداوندپاسخگواست‌.

-5 به‌ اولياء دين‌، بزرگان‌ و شخصيتهاي‌ اسلامي‌ احترام‌ مي‌گذارد.

-6 معناي‌ تولي‌ و تبري‌ رامي‌داند.

-7 قرآن‌ را از رو مي‌خواند و باترجمه‌ برخي‌ از سوره‌ها آشنايي‌ داشته‌ و از حفظ مي‌خواند.

-8 ترجمه‌ بعضي‌ از احاديث‌ ساده‌ رامي‌داند.

-9 نمازرابه‌ درستي‌ مي‌ خواند وبااحكام‌ ضروري‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .

-10 نمازهاي‌ واجب‌ را با رغبت‌ مي‌خواند. (براي‌ دختران‌)

-11 افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخيص‌ مي‌دهد واحكام‌ مربوط را رعايت‌ مي‌كند.

-12 با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تكليف‌ و تقليد آشنا است‌ و احكام‌ را در حد ضرورت‌ مي‌داند وبه‌آن‌ عمل‌ مي‌كند. (براي‌ دختران‌)

-13 باحلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحكام‌ مربوط رادرحد ضرورت‌ رعايت‌ مي‌كند.

-14 معناي‌ امربه‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را مي‌داند.

-15 به‌ مجاهدين‌ در راه‌ خدا و شهداء احترام‌ مي‌گذارد.

-16 زمان‌ها و مكان‌هاي‌ مقدس‌ ومهم‌ رامي‌شناسد.

-17 به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد و آداب‌ آن‌ را مي‌داند.

اخلاقي‌:

-1 راستگو وامين‌ است‌.

-2 مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

-3 به‌ عهد خود پاي‌بنداست‌ .

-4 مظاهر حيا و عفت‌ در او آشكار است‌ .

-5 احترام‌ به‌ بزرگترهاراوظيفه‌ خودمي‌داند وبه‌ نظرات‌ آنهاتوجه‌ مي‌كند.

-6 ازوالدين‌ اطاعت‌ مي‌كند.

-7 شجاع‌ وصبوراست‌ .

-8 تميزاست‌ وپاكيزگي‌ رادوست‌ دارد.

-9 تكاليف‌ شخصي‌ روزانه‌ خودراشخصŠانجام‌ مي‌دهد.

-10 براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ پشتكار داردوتلاش‌ مي‌كند.

-11 پوشش‌ اسلامي‌ رادوست‌ دارد وآن‌ رارعايت‌ مي‌كند.

-12 اوقات‌ فراغت‌ خودرابافعاليت‌هاوبازي‌ هاي‌ مناسب‌پرمي‌كند.

-13 اميدواروبانشاط است‌ وازمواجهه‌ با مشكلات‌ نمي‌هراسد.

-14 ظاهري‌ آراسته‌ دارد.

-15 خطاواشتباه‌ ديگران‌ رادرموردخود مي‌بخشد.

-16 براي‌ رفتارهاي‌ خودباديگران‌ دليل‌ دارد.

-17 درارتباط باديگران‌ از كلمات‌ محبت‌ آميز و دوستانه‌ استفاده‌ مي‌كند.

-18 براي‌ انجام‌ كارهاي‌ خود دوستانش‌ رابه‌ زحمت‌ نمي‌اندازد.

-19 به‌ همكلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظايف‌ يادگيري‌ كمك‌ مي‌كند.

-20 در برابر رفتارهاي‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ ورفتار خودرااصلاح‌ مي‌كند.

-21 نظم‌ وانضباط رادرخانه‌ ،مدرسه‌ واجتماع‌ رعايت‌ مي‌كند.

علمي‌ و آموزشي‌ :

1ـ نسبت‌ به‌ شناخت‌ پديده‌ها كنجكاواست‌.

2ـ در فكر كردن‌، شنيدن‌، گفتن‌ و بيان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ مهارت‌ كافي‌دارد.

3ـ بازبان‌ فارسي‌ آشنايي‌ دارد و مي‌تواند ازكتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ كند.

4ـ به‌ اهميت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رساني‌ درزندگي‌ آگاه‌است‌.

-5 ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ كارها تا حدي‌ مي‌داند .

6ـ مهارت‌هاي‌ اوليه‌ براي‌ زندگي‌ در جامعه‌ راكسب‌كرده‌است‌.

-7 با نحوه‌ يادگيري‌ خودتاحدودي‌ آشناست‌.

8ـ به‌ مطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند است‌.

فرهنگي‌ هنري‌ :

-1 به‌ زيبايي‌هاي‌ طبيعت‌ توجه‌ دارد وهماهنگي‌ آن‌ رادوست‌ دارد.

-2 در زمينه‌هاي‌ هنري‌ از زيبايي‌ در پديده‌هاي‌ طبيعي‌ الگومي‌گيرد.

-3 ازمشاهده‌ آثارهنري‌ لذت‌ مي‌برد.

-4 ذوق‌ و خلاقيت‌ هنري‌ خود را در انجام‌ فعاليت‌هانشان‌ مي‌دهد.

-5 سنت‌ها، پديده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

-6 بابرخي‌ از آثارمعروف‌ هنري‌ آشنا است‌.

-7 به‌ خواندن‌ اشعاروقصه‌هاي‌ مناسب‌ علاقه‌منداست‌ .

-8 برخي‌ از آداب‌ فرهنگي‌ واجتماعي‌ اسلامي‌ - ايراني‌ رامي‌داند وبراي‌ آنهاارزش‌ قائل‌ است‌ .

اجتماعي‌:

1ـ وظايف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسايگان‌ مي‌داند.

2ـ اعضاي‌ خانواده‌ خود را دوست‌ مي‌دارد و در انجام‌ كارهابه‌آنهاكمك‌ مي‌كند.

-3 به‌ معلمين‌ واولياي‌ مدرسه‌ احترام‌ مي‌گذارد.

4ـ به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ ديگران‌ را رعايت‌ مي‌كند.

5ـ براي‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌هاي‌ درست‌ تلاش‌ مي‌كند.

-6 همكلاسي‌هاي‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آنها كمك‌ مي‌كند.

7ـ همكاري‌ با ديگران‌ را دوست‌ دارد.

-8 دربازي‌ها و فعاليت‌هاي‌ گروهي‌شركت‌ مي‌كند.

9ـ مقررات‌ مدرسه‌ را مي‌داند و به‌ آنها عمل‌ مي‌كند.

10ـ به‌ رعايت‌ مقررات‌ اجتماعي‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.

11ـ به‌ انجام‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هايي‌ كه‌ برعهده‌ او مي‌گذارند، پاي‌بند است‌.

12ـ نظرات‌ اصلاحي‌ ديگران‌ را در مورد خود مي‌پذيرد.

-13 اشتباهات‌ ديگران‌ رابارعايت‌ احترام‌ به‌ آنهاتذكر مي‌دهد.

14ـ در برابر خدمت‌ ديگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آنها تشكر مي‌كند.

-15 آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعايت‌ مي‌كند.

-16 خدمت‌ كردن‌ به‌ ميهن‌ ومردم‌ خودرادوست‌ دارد.

زيستي‌ :

1ـ از حواس‌ خود به‌ خوبي‌ محافظت‌ و استفاده‌ مي‌كند.

-2 در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ واستفاده‌از قواي‌ بدني‌به‌ درستي‌ عمل‌ مي‌كند.

3ـ بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ را رعايت‌ مي‌كند.

4ـ در حفظ محيط زيست‌ كوشااست‌.

5ـ با تمرين‌ها وبازي‌هاي‌ مناسب‌،قابليت‌هاي‌ جسمي‌ خويش‌ راافزايش‌مي‌دهد.

6ـ نكات‌ ايمني‌ را مي‌داند و رعايت‌ مي‌كند.

7ـ اهميت‌ مصونيت‌ دربرابرامراض‌ رادرك‌مي‌كند.

8ـ در حفظ سلامتي‌ خود و ديگران‌ تلاش‌ مي‌كند.

سياسي‌ :

1ـنظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مي‌شناسد، به‌ پرچم‌ كشور احترام‌ مي‌گذارد و سرود ملي‌ را ازحفظ مي‌خواند.

2ـ با زندگي‌ بنيان‌گذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آشنا است‌واز اوبه‌ بزرگي‌ ياد مي‌كند.

3ـ اهميت‌ استقلال‌ وآزادي‌ را در پيشرفت‌ جامعه‌ درك‌ مي‌كند.

-4 به‌ حكومت‌ ديني‌ و ولايت‌ فقيه‌علاقه‌منداست‌.

5ـ مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بي‌تفاوت‌ نيست‌.

6ـ اقوام‌ مختلف‌ ايراني‌ را مي‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگي‌ مي‌كند.

-7 افراد عدالتخواه‌ وحق‌ طلب‌ رادوست‌ دارد.

-8 سران‌ كفار و مشركين‌ صدر اسلام‌ را مي‌شناسد و با اعمال‌ آنها نسبت‌ به‌ پيامبر و مسلمين‌آشنا است‌.

-9 سران‌ كفار و مشركين‌ معاند بااسلام‌ رادرزمان‌ حاضر مي‌شناسد.

-10 با مفهوم‌ وحدت‌ وامنيت‌ ملي‌ آشنااست‌ .

اقتصادي‌ :

1ـ كاركردن‌ را دوست‌دارد و به‌افرادي‌ كه‌ كارهاي‌ مفيددارنداحترام‌مي‌گذارد.

2ـ وسايل‌ خودراتميزوسالم‌ نگه‌مي‌دارد.

-3 تن‌پروري‌، بيكاري‌ و راحت‌طلبي‌ را از عوامل‌ شكست‌ فرد وجامعه‌ مي‌ داند.

4ـ در حفظ اموال‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ مي‌كوشد و در استفاده‌ از آنها درست‌ عمل‌مي‌كند.

5ـ مالكيت‌ خود و ديگران‌ را تميز مي‌دهد و به‌ مالكيت‌ ديگران‌ احترام‌مي‌گذارد.

6ـ مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محيط زندگي‌ خودرامي‌شناسد.

7ـ به‌ استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌:اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌در ششصد و چهل‌ و هفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌مورخ‌ 79/2/29 به‌ تصويب‌ رسيد.صحيح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌ شود.

حسين‌ مظفر

120/901/81379/3/16رييس‌ شوراي‌ عالي‌ و وزيرآموزش‌وپرورش‌