میثاق نامه دانش آموزی  
میثاق نامه دانش آموزی
 
من به عنوان دانش اموز دبستان تعالی،امیدوار و بانشاطم،از تنبلی بیزارم و با ورزش و تحرک ،جسمی سالم و شادابی دارم.
من پیمان میبندم:
دوستانم را به انجام کارهای خوب تشویق و از کارهای منفی باز دارم.
در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده کنم.
در برابر رفتارهای ناپسند خود عذر خواهی کنم و رفتار خود را اصلاح نمایم.
با توجه به گستردگی فضاهای مجازی تلاش کنم که خود و دوستانم را از پیامدهای استفاده نامطلوب آن حفظ کنم.
در اجرای مناسبتها، مسابقات فرهنگی هنری و اردوها شرکت فعال دارم.
احترام به بزرگتر ها را  درخانه و مدرسه وظیفه خود میدانم و به نظرات بزرگتر ها توجه میکنم.
کتاب را بهترین دوست خود دانشته و با علاقه می خوانم.
پاکیزگی و نظافت خود،تحقیق وپ›وهش و انجام تکالیف مدرسه را به بهترین شکل انجام می دهم.