اخبار/مقالات  
برنامه های دهه فجر
برنامه های دهه فجر دبستان امام سجاد به شرح ذیل می باشد:
 
در ابتدا طبق تصمیمات اتخاذ شده در طی جلسه ای ماقبل از فرا رسیدن دهه فجر برای هر کلاس فرصتی فراهم شد تا برنامه های کلاسی خود را دردهه فجر 

دهه فاطمیه