کادر آموزشی و علمی  
 
                           آموزگاران پایه ششم 
 
۱- سرکار خانم جمیله صدق کردار
۲- سرکار خانم پروین مولوی پور
۳- سرکار خانم طاهره مهدوی     
۴- سرکار خانم مریم توتونچی
***********************************************************************************************************************************************
 
                            آموزگاران پایه پنجم  
 
۱- سرکار خانم زهره نعمت پور
۲- سرکار خانم هاجر کاظمی
۳-سرکار خانم محبوبه خالدی 
۴- سرکار خانم صدیقه صالحوند
 
***********************************************************************************************************************************************
                         آموزگاران پایه چهارم 
 
۱- سرکار خانم وحیده میرزازاده
۲- سرکار خانم مرضیه شریفی
۳- سرکار خانم زهرا رضائی     
۴- سرکار خانم فائزه خجسته فر