میثاق نامه ها  
میثاق نامه دانش اموزی
 
من به عنوان دانش آموز دبستان تعالی،امیدوار و با نشاطم،از تنبلی بیزارم و با ورزش و تحرک ،جسمی سالم و شادابی دارم.
 
من پیمان می بندم:
 
  1. دوستانم را به انجام کارهای خوب تشویق و از کارهای منفی باز دارم.
  2. د رارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده کنم.
  3. دربرابر رفتارهای ناپسند خود عذرخواهی کنم و رفتار خود را اصلاح نمایم.
  4. با توجه به گستردگی فضاهای مجازی تلاش کنم که خود را از پیامدهای استفاده نا مطلوب آن حفظ کنم.
  5. در اجرای منایبتها،مسابقات فرهنگی هنری و اردو ها شرکت فعال دارم.
  6. احترام به بزرگتر ها را در خانه و مدرسه وظیفه خود می دانم و به نظرات بزرگترها توجه می کنم.
  7. کتاب را بهترین دوست خود دانسته و با علاقه می خوانم.
  8. پاکیزگی و نظافت خود،کلاس،مدرسه ام رارعایت می کنم.
  9. وظایف یادگیری ، تحقیق و پ›وهش و انجام تکالیف مدرسه را به بهترین شکل انجام می دهم.